ეროვნული კანონმდებლობა

საქართველოს კონსტიტუცია


საქართველოს კანონი “ნორმატიული აქტების შესახებ”

საქართველოს კანონი “ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ”

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

საქართველოს კანონი “სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ”

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

საქართველოს კანონი “წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის ემბლემებისა და სახელწოდებების შესახებ”

საქართველოს კანონი “საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ”

საქართველოს კანონი “ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ”

არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ


საქართველოს მთავრობის დადგენილება 408 “საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უწყებათაშორისი კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ”