სხვა პუბლიკაციები

წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი


საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის საკონსულტაციო სამსახური

* წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის (წჯსკ) საკონსულტაციო სამსახური სახელმწიფოებს ეხმარება სჰს-თ გათვალისწინებული ვალდებულებების ეროვნულ დონეზე იმპლემენტაციაში. საერთაშორისო სამართლის ექსპერტების დახმარებით საკონსულტაციო სამსახური სახელმწიფოთა მთავრობებს რჩევებს აწვდის იმ კონკრეტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, რომელთა ეროვნულ დონეზე გატარებაც სჰს ვალდებულებების შესრულებისთვის არის საჭირო. ინგლისურენოვანი ვერსიისთვის იხილეთ ვებ-გვერდი.

როგორ განიმარტება ტერმინი “შეიარაღებული კონფლიქტი” საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი

ომის დანაშაულების დასჯა: სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალები

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაცია: კანონიდან მოქმედებამდე

 

სხვა

სახელმძღვანელო საომარ მოქმედებებში უშუალო მონაწილეობის ცნების საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ჭრილში განმარტების შესახებ